6 years in that company.

Itong darating na March 2017, magsi-six years na ako sa pinapasukan ko na kumpanya sa Ortigas sa Pasig. Hanggang ngayon, OJT ang position ko sa condominium na pinapasukan ko.

Wala pang career advancement. Maliit ang sweldo ko sa pinapasukan ko. Oo, tama ang nabasa mo. Maliit ang kita ko sa pinapasukan ko.

Kaya matagal na akong gustong umalis sa kumpanyang aking pinapasukan.

Ito ang mga dahilan ko.
1) Ang suweldo/sweldo/kita ko ay maliit.
suweldo
sweldo
kita
2) Walang career advancement.
3) Inaaway/Tinatapakan ako.
4) Yung isang empleyado ay inapi ako, dahil may dala akong kape mula sa isang kilalang coffee shop.
5) The same employee, dalawang beses na akong inapi dahil may suot akong mamahaling t-shirt.
6) Meron akong 13th month pay simula noong 2014, pero wala akong account sa SSS.
7) Dahil sa liit ng sweldo/kita ko, hindi ko nababayaran yung account ko sa PhilHealth.

Kung gusto ko man lumipat, yung ibang kumpanya kasi, may age limit. Yung ibang interviewers, akala mo kung sino mag-intereview.

Nag-consider ako na mag-business ng sarili ko. Kung magnenegosyo ako ng sarili, hindi ko alam kung anong business ang gusto ko.

English translation:

This coming March 2017, six years ahead and I attended my company in Ortigas in Pasig. Until now, the OJT position I attended my condominium.

No career advancement. I paid so little for my employer. Yes, you read correctly. Income from my employer.

So long that I wanted to leave the company where I worked.

These are my reasons.
1) The salary / wages / income is small.
salary
pay
profit
2) There is no career advancement.
3) Inaaway / trampled me.
4) That an employee has oppressed me, because I brought some coffee from a well-known coffee shop.
5) The same employee twice I bullied because I was wearing expensive t-shirt.
6) I have 13th month pay since 2014, I don’t have acount in SSS.
7) Due to the fact that I small salary/profit/income, I couldn’t able to pay my PhilHealth account.

If I ever move, because those other companies, with the age limit. None of the other interviewers, you think who to intereview.

I also consider that business myself. If I entrepreneur myself, I do not know what business I want.

This entry was posted in living and lifestyle, personal and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s